Zápis do MŠ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve čtvrtek 24.6.2021 v 17 hodin v mateřské škole (v horní třídě). Na této schůzce bude rodičům vydáno Rozhodnutí o přijetí.

Zápis do Mateřské školy Jinačovice pro rok 2021/2022

Vážení rodiče,

na základě Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022, sdělujeme, že zápis dětí do MŠ Jinačovice proběhne pouze distančně, zasláním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do mateřské školy. Příjem žádostí bude ukončen 30. 4. 2021.

Žádost preferujeme doručit v elektronické podobě (datová schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem). V případě, že nemáte možnost žádost doručit elektronicky, můžete ji doručit v listinné podobě poštou nebo osobně v zalepené obálce do schránky Mateřské školy Jinačovice 83.

Dokumenty potřebné k zápisu:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

Tyto formuláře naleznete na webových stránkách www.msjinacovice.cz  ve složce Informace k zápisu pro šk. rok 2021/2022, odkud si je můžete vytisknout a vyplnit. V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, budou Vám k dispozici dne 12. 4. od 6:45 do 12:00 na pracovišti MŠ Jinačovice.

Kdy a jak dokumenty doručit?

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, Čestné prohlášení k očkování dítěte, doložené kopií očkovacího průkazu a Souhlas se zpracováním osobních údajů doručte v termínu od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021 do MŠ Jinačovice jedním z následujících způsobů:

    1. elektronicky do datové schránky školy: 7b9tg8
    2. poštou na adresu: Mateřská škola Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
    3. vložením obálky s požadovanou dokumentací do označené poštovní schránky u hlavního vstupu do MŠ Jinačovice

Upozornění:

Žádáme o pečlivé a čitelné vyplnění žádosti, které je v této době nutné pro další komunikaci s Vámi, rodiči, zejména pak Vaši e-mailovou adresu a tel. kontakt.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud dítě není řádně očkováno, prosím, podejte také formulář Žádosti o přijetí dítěte do MŠ v řádném termínu, nejpozději do 30. 4. 2021. V tomto případě může dítě nastoupit k předškolnímu vzdělávání, až bude řádně očkováno.

Kdy a jak se rodiče dozví o přijetí dítěte?

Dne 1. 6. 2021 bude na webových stránkách školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí bude mít podobu Seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo Vaší Žádosti o přijetí dítěte do MŠ Jinačovice obdržíte obratem po podání žádosti buď e-mailem, nebo v listinné podobě poštovní zásilkou.

Po ukončení mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a normalizaci stavu, počítáme s informační schůzkou pro rodiče přijatých dětí. Budeme se moc těšit na osobní setkání nejen s Vámi, ale také na brzké setkání ve zdraví s Vašimi dětmi.

Ostatní dokumenty

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Děkujeme za spolupráci.

V Jinačovicích 6. 4. 2021

Mgr. Hana Urbanová, ředitelka