O mateřské škole

Mateřská škola je umístěná přímo v centru obce Jinačovice. Byla založena již 1. 5. 1950.   Nachází se v 1. patře bývalé základní školy. V přízemí, je součástí budovy také obecní úřad, pošta, sál, a knihovna. Součástí školy je školní jídelna-výdejna, jídlo dovážíme ze Školní jídelny Heyerovského 32, v Brně-Bystrci.

Obec Jinačovice má velmi hezké okolí, přírodu a lesy, které využíváme k pobytům venku, procházkám a výletům do okolí.

Třída a herna jsou velké a prostorné. Postupně obměňujeme a vybavujeme třídu takovým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček.

Naše mateřská škola je jednotřídní, s věkově smíšeným kolektivem dětí tj. obvykle od 3 do 6 let, případně staršími s odkladem školní docházky. Třída je naplněna do počtu 28 dětí.

V současnosti s dětmi pracují 2 kvalifikované pedagogické pracovnice, 1 asistentka pedagoga, 1 školní asistentka, které pomáhají učitelkám při dopoledních a odpoledních činnostech a 1 provozní pracovnice.

Mateřskou školu chápeme jako součást širší komunity a snažíme se o způsob výchovy, který vede ke zdravým životním postojům a demokratickým zásadám chování a jednání člověka.

V roce 2010 byla mateřská škola přijata do sítě programu Mateřských škol podporující zdraví. Na základě evaluace bylo škole opětovně potvrzeno (září 2016), Státním zdravotním ústavem její setrvání v uvedeném programu.

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je k prohlédnutí v sekci Dokumenty.

Provoz mateřské školy: 6:30- 16:30

Režim dne je pružný, reaguje na aktuální změny a potřeby dětí
06.30                –  v tuto dobu se mateřská škola otevírá, děti se postupně scházejí, volně si hrají                                  nebo se zapojují do řízených, částečně řízených, volných individuálních či                                          skupinových činností.
Podle možností je dětem nabízeno ovoce nebo zelenina a zajištěn pitný režim.
08.45–9.00      –   zahájení dne, společný pozdrav v komunitním kruhu, Co dnes budeme dělat?,                                  Jaký je dnes den a jaké je počasí?, krátké relaxační nebo zdravotní cvičení.
9.00–9.30        –   mohou děti svačit /postupná svačina/.
9.00–9.45         –  probíhá prožitkové učení, částečně řízené činnosti na rozvoj spolupráce,                                          výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedeny ve skupinách či společně na základně                               dobrovolnosti a zájmu. Tyto aktivity jsou součástí týdenního plánu.

– Děti si před odchodem na pobyt venku samostatně prostírají.
9.45–12.00       – příprava na pobyt a pobyt venku, pokud je hezké počasí (zejména v letních                                       měsících), chodíme ven již dříve.

– Po pobytu venku je zařazena hygiena a příprava na oběd.
12.00-12.30     – probíhá společný oběd. Do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy.                                  – Děti si polévku nalévají samy, o velikosti porce se radí s kuchařkou.
Vyzvedávání děti po obědě: 12.30-12.45
12.30-12.45     – po obědě probíhá hygiena, děti čistí zuby a převlékají se do pyžama
12.45-13.00     – četba pohádek a příběhů, nebo vyprávění pohádek učitelkou. Děti občas                                          poslouchají pohádky nebo relaxační hudbu z CD přehrávače.
13.00-13.30     – odpočinek na lehátku, nikoho nenutíme spát, děti, které neusnou,                                                      po půl hodině vstávají a věnují se klidným činnostem, aby nerušily spící děti                                      (prohlížení knih, dětských časopisů).
13.30-15.00    – odpolední zájmové činnosti, tvořivé činnosti, pohybové aktivity, volná hra, cílená                              práce s předškoláky*. Za hezkého počasí trávíme více času na školní zahradě.
Vyzvedávání dětí od 14.30
15.00                – odpolední svačina, děti se obsluhují samy
15.00-16.15     – tvořivé činnosti, pohybové aktivity, zájmové kroužky
16.30                – se mateřská škola uzavírá.
Po celý den mají děti zajištěn pitný režim.

Časové rozvržení je orientační.

*Předškolní příprava probíhá podle individuálních potřeb dětí. Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby dětem před vstupem do školy pomáhal harmonicky se rozvíjet, aby dosáhly potřebných kompetencí, které má školák mít. Učitelka při činnostech dává prostor pro rozvíjení jemné motoriky, nácvik dovedností a schopností důležitých pro počáteční psaní (držení tužky, grafomotorické cviky), předmatematické přípravy, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj řeči a individuálně pracuje dětmi.

Pravidelně se opakující činnosti

Každodenní činnosti (osobní hygiena a sebeobsluha, staráme se o sebe i o druhé podle svých         sil, učíme se samostatně a kulturně stolovat).
Komunitní kruh – několikrát v týdnu si společně povídáme, co prožíváme, čeho jsme si všimli.         Děti se učí vzájemně naslouchat a srozumitelně vyjádřit své myšlenky. Je to zároveň cvičení         komunikace.
Grafomotorické činnosti – učíme se dovednost důležitým pro psaní.
Relaxační cvičení – provádíme podle potřeby v průběhu dne
Četba dětské literatury – při poledním odpočinku
Divadelní představení či jiné kulturní akce – konané v MŠ nebo přímo návštěva divadel